Päivystys 24H - Soita (08) 311 2311

Tietosuojaseloste

POKO OY – Pohjolan Koiravartioinnin Tietosuojaseloste

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kuvata niitä henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita ja käytäntöjä, joita POKO OY – Pohjolan Koiravartioinnilla (jäljempänä ”POKO OY”) noudatetaan asiakkaiden yksityisyyden suojaamiseksi. Kaikkien asiakkaisiin liittyvien luottamuksellisten tietojen suojaaminen on POKO OY:lle erittäin tärkeää.

POKO OY on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä lakeja ja asetuksia. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan myös hyvää henkilötietojen käsittelytapaa.

1. Tiedot rekisterinpitäjästä

POKO OY
Y-tunnus: 0892327-2
Nahkatehtaankatu 2
90130 OULU
Puh. 08-3112311
Sähköposti: info@pokooy.fi

2. Rekisterin nimi

POKO OY:n Tietosuojaseloste

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on POKO OY:n asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan välinen suhde, asiakkaan antama suostumus, asiakkaan toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

POKO OY:n asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä muun muassa seuraavissa käyttötarkoituksissa:

  • asiakassuhteen ylläpitämiseen ja luomiseen
  • palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen
  • palveluiden markkinointiin ja myyntiin
  • maksusuoritusten valvontaan ja perintään
  • POKO OY:n liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen

Henkilötietojen käsittelytehtäviä voidaan mahdollisesti ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoitteissa.

4. Tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia asiakasta tai potentiaalista asiakasta koskevia tietoja:

Perustiedot:

  • nimi
  • sähköpostiosoite
  • osoite
  • puhelinnumero
  • yritys ja toimenkuva

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden henkilötietoja kerätään ensisijaisesti suoraan asiakkailta tilauksien, sopimusten tai yhteydenottojen perusteella ja silloin, kun asiakas käyttää POKO OY:n tarjoamia palveluita. Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden tietoja voidaan kerätä POKO OY:n verkkosivulla olevan yhteydenottolomakkeen tai muun yhteydenoton perusteella.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä, Suomen Asiakastieto Oy:stä tai jonkun muun osoite- ja päivityspalvelua tarjoavan palvelusta.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekistereissä määrittelemättömän ajan. POKO OY voi käsitellä henkilötietoja verotuksellisiin ja lakisääteisiin tarkoituksiin niin kauan kuin se on tarpeen.

7. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

POKO OY ei myy tai markkinoi henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

POKO OY voi luovuttaa henkilötietoja valtuutetuille alihankkijoille siinä määrin, kun ne osallistuvat tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomasille tietosuojalainsäädännön asettamissa puitteissa.

Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

8. Evästeiden käyttö

POKO OY käyttää verkkosivustoillaan evästeitä parantaakseen verkkosivustonsa käyttökokemusta ja analysoidakseen verkkosivustonsa käyttöä. Eväste on pieni verkkosivustolla vierailun yhteydessä internet-selaimeen tallennettava tekstitiedosto, joka mahdollistaa verkkosivustolla vierailevien kävijöiden seurannan. POKO OY ei kuitenkaan yhdistä evästeiden perusteella saatuja tietoja henkilötietoihin, joten tiedot pysyvät anonyyminä.

9. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

POKO OY kiinnittää erityistä huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan suojatakseen henkilötietoja. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt. Henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti teknisin ja hallinnollisin keinoin.

Henkilötietoihin on pääsy ainoastaan POKO OY:n työntekijöillä ja valtuutetuilla alihankkijoilla. Henkilötietoihin pääsy edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

10. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Pyynnön esittäjän on pystyttävä tunnistamaan ennen toimenpiteiden täytäntöönpanoa.

10.1. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja POKO OY on hänestä kerännyt tai ettei rekisteriin ole tallennettu häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeuden käyttämistä koskeva pyyntö tulee esittää POKO OY:lle tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan kuitenkin evätä lainmukaisilla perusteilla. Tarkastusoikeuden käyttämisestä ei peritä maksua.

10.2. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista tai poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia POKO OY:tä oikaisemaan häntä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot tai täydentämään puutteellisia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista.

Edellä mainittujen oikeuksien käyttämiseksi rekisteröidyn tulee esittää pyyntö POKO OY:lle tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti.

10.3. Rekisteröidyn oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Mikäli POKO OY käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseksi tulee esittää POKO OY:lle tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti.

10.4. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, jos se katsoo, että POKO OY ei ole noudattanut sille tietosuojalainsäädännössä asetettuja velvollisuuksia.

10.5. Muut oikeudet

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla asiasta POKO OY:lle tähän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti.

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen

POKO OY voi ajoittain tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Jos tätä tietosuojaselostetta kuitenkin olennaisesti muutetaan, POKO OY ilmoittaa asiasta tämän tietosuojaselosteen alussa ja verkkosivustolla 30 päivän ajan. POKO OY suosittelee lukemaan tätä tietosuojaselostetta aika ajoin saadaksesi tiedon tähän tietosuojaselosteeseen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

12. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä meihin. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt voidaan esittää rekisterinpitäjän toimipisteessä osoitteessa Nahkatehtaankatu 2, 90130 OULU. Pyynnön esittäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Pyynnöt voidaan lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen info@pokooy.fi tai puhelimitse numeroon 08-3112311.